Návštěvní řád

informace

1.1. Obecné

1. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu Sportovně relaxačního centra a musí být všemi návštěvníky dodržován.

2. Zakoupením vstupenky se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto Návštěvního řádu, je povinen ustanovení tohoto řádu dodržovat a dbát zároveň pokynů zaměstnanců Sportovních zařízení města Prachatice, p.o. (dále jen SZMP)

3. Návštěvníkem ve smyslu tohoto návštěvního řádu se rozumí i návštěvník akcí provozovaných či pořádaných provozovatelem či jinými organizacemi v nájmu.

4. Prostory Sportovně relaxačního centra jsou zabezpečeny kamerovým systémem. Kamerový systém je zřízen k zajištění bezpečnosti návštěvníků Sportovně-relaxačního centra a k zajištění ochrany majetku.

5. Provozovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 6 občanského zákoníku, v platném znění, využít práva svépomoci a jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka, do práv třetích osob (např. nezaplacení, odcizení či poškození cizí věci), do doby příjezdu Policie.

6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví a majetku, a to zejména s ohledem na rizika spojená s provozem tohoto areálu.

7. Provozovatel neodpovídá za úrazy, které si způsobil návštěvník nedodržením Návštěvního řádu, nedodržením pokynů a doporučení, nebo svou neopatrností či nedbalostí.

8. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v prostorách celého zařízení.

1.2. Vstup do prostor areálu Sportovně relaxačního centra

1. Vstup do jednotlivých návštěvních zón je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou (předplacené elektronické čipy, karty apod.), které si návštěvník zakoupí v recepci bazénu, na internetu, s dárkovým poukazem apod. nebo s dokladem opravňujícím ke vstupu, který byl vystaven organizaci v nájmu. K platné vstupence obdrží návštěvník čip, který umožňuje průchod přes turnikety a uzamykat trezorové a šatní skříňky.

2. Ceny vstupného jsou zveřejněny ve vstupní hale a na internetových stránkách zařízení stejně jako možnosti zvýhodněného vstupného pro děti, studenty, seniory, ZTP, ZTP/P s doprovodem, rodiny, skupiny apod. Nárok na slevu se prokazuje předložením platného dokladu (studentský průkaz, občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P apod.).

3. Prodej vstupenek začíná otevřením pokladny a končí 60 minut před koncem provozní doby.

4. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky, permanentky a za permanentky s prošlou dobou platnosti se náhrada neposkytuje.

5. Pokladní je oprávněna odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není dovolen přístup.

6. Do plaveckého areálu nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví své i jiných osob, například osoby se zjevnými nakažlivými nebo kožními chorobami, ekzémy, plísněmi, vyrážkami, se zraněním či otevřenou ránou, případně s jinou život ohrožující újmou na zdraví, dále osoby pod vlivem alkoholu nebo toxických látek.

7. Z plaveckého areálu může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes upozornění přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Sportovně relaxačního centra. V krajním případě, podle povahy přestupku, může pracovník recepce Sportovně relaxačního centra požádat o zakročení příslušníky policie.

8. Do prostor zařízení je zakázán vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, které se prokážou platnou průkazkou ZTP. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do návštěvních zón dovolen pouze po odložení těchto pomůcek v šatně a jejich nahrazení hygienicky nezávadnou pomůckou či po jejich desinfekci.

9. Dětské kočárky mohou pouze do vstupní haly Sportovně relaxačního centra, avšak pouze do prostoru, kde nepřekáží plynulému a bezpečnému provozu. Za takto umístěné dětské kočárky nenese provozovatel Sportovně relaxačního centra odpovědnost.

10. Do všech prostor bazénové části nemají přístup dětské kočárky s podvozkem. Výjimku mají samostatné dětské sedačky bez podvozku.

11. Vedení plaveckého areálu může vyčlenit, hodiny či omezit částečně provoz pro sportovní akce a tréninky sportovců. Tato změna bude včas oznámena na webu a na recepci zařízení.

12. Děti do jednoho roku nemají povolen vstup do bazénové vody, vyjma organizovaného baby plavání. Děti od 1 do 3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let pověřenou zákonným zástupcem, dále jen odpovědná osoba, přičemž je jim povolen přístup pouze do dětského bazénu v plenkových plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. Děti od 4 do 10 let včetně mají přístup do bazénů povolen jen s doprovodem a pod kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let.

13. Děti a mladiství požadující samostatně přístup do jednotlivých zón, u nichž lze s přihlédnutím ke všem okolnostem předpokládat, že je jim přístup do jednotlivých zón povolen pouze s doprovodem a pod kontrolou odpovědné osoby, jsou povinny prokázat rozhodný věk předložením platného dokladu. V případě neprokázání rozhodného věku jim nebude přístup do jednotlivých návštěvních zón umožněn. Organizované skupiny dětí a mladistvých do 15 let musí mít odpovědnou osobu po celou dobu pobytu v zařízení. Odpovědná osoba je vzhledem k charakteru provozů povinna dbát na zvýšený dohled. V případě ztráty

kontroly nad nezletilými neprodleně informuje personál a poskytne součinnost při případném zásahu.

1.3. Pokyny pro návštěvníky

1. Každý návštěvník Sportovně relaxačního centra je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, pokynů zaměstnanců areálu. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí, sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.

2. Účastníci pronájmů (např. kurzů) budou do zařízení vpuštěni pouze po předložení platného dokladu, resp. čipu. Mimo dobu vyhrazenou placenému pronájmu je pobyt těmto osobám v zařízení zakázán, jsou povinni zakoupit si časovou vstupenku v pokladně a užívat bazény a jiná zařízení jako veřejnost.

3. Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do placené zóny (průchodem turniketu) a končí jejím opuštěním (průchodem turniketu). Překročí- li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen doplatit další poplatek dle platného ceníku.

4. Šedesát minut před koncem provozní doby je prodej vstupenek ukončen. Čtvrt hodiny před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazény a sauny.

5. Návštěvníci jsou povinni používat převlékací boxy a šatní skříňky, svlékat se, odkládat svoje věci a oblékat se jen v prostorách šaten. Dávat pozor na své věci a nenechávat je bez dozoru. Nalezené věci vždy odevzdat na recepci zařízení.

6. Návštěvníci bazénů používají své vlastní plavky, které musí být čisté. Do bazénů je zásadně zakázán vstup ve spodním prádle a šortkách. Plavky ani potřeby osobní hygieny se nepůjčují.

7. Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu a saun se v prostorách sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek. Při odchodu do šaten je žádoucí provést hrubé osušení u fénu v šatnách, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten. Ždímání plavek je dovoleno jen ve sprchách.

8. Dospělí mohou brát děti do věku 7 let včetně bez ohledu na pohlaví do pánské i dámské části sociálního zařízení (sprch, WC).

9. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, mezi bazény u saun apod., je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

10. Hloubky vody v bazénu jsou zřetelně označeny. Koupání neplavce v hluboké vodě je možné pouze za použití nadlehčovacích pomůcek a při doprovodu dospělé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.

11. Skokanská zařízení mohou návštěvníci využívat pouze se svolením a za přítomnosti plavčíka.

12. Organizované pronájmy budou vpuštěny do šaten 10 min. před započetím tréninku pouze za přítomnosti dospělé osoby, která zajistí jejich bezpečnost stálým dohledem od vstupu do šaten. Je nepřípustné, aby se účastníci kurzů a tréninků zdržovali v těchto prostorách před započetím výuky bez dohledu osob

pověřených jejich výukou nebo doprovodem. Zaměstnanci Sportovního zařízení Prachatic, p.o. neručí za bezpečnost účastníků pronájmů.

13. Pedagogický dozor, resp. trenéři (vedoucí kurzů) v průběhu výuky (tréninku) plní ochranný dohled a přebírají plnou zodpovědnost za bezpečnost účastníků pronájmu v bazénech. Jsou osobně přítomni jejich odchodu od bazénů, zodpovídají za jejich bezpečnost ve sprchách i v šatnách. Dohled končí odchodem posledního žáka (účastníka kurzu) ze šatny přes turniket do vstupní haly. Prostor šaten musí opustit nejpozději 15 minut po ukončení pronájmu.

14. Při svévolném poškození kteréhokoli zařízení nebo znečištění prostoru areálu je návštěvník povinen zaplatit způsobenou škodu podle určení provozovatele.

15. Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoli zaměstnance provozovatele, který zajistí pomoc dle situace nebo zajistí lékařskou pomoc. O přijatém oznámení bude sepsán protokol o ohlášení nehody, ve kterém budou uvedeny okolnosti, za nichž došlo ke škodě, újmě na zdraví a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou škodu. Takto vyplněný protokol podepíše návštěvník a zástupce provozovatele. Návštěvník je povinen poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci jeho osoby.

16. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to, pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník zařízení se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.

17. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností, cizím zaviněním nebo nedodržením tohoto řádu nepřebírá správa plaveckého areálu odpovědnost.

18. Návštěvníci mají povinnost viditelně nosit čipy pro případ kontroly personálem.

19. PROVOZNÍ POKYNY – DĚTSKÁ SKLUZAVKA a) vodní skluzavku do 2 m smějí používat děti vždy pouze pod dohledem dospělé osoby b) tato atrakce není určena pro samostatné používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání, c) nástup na skluzavku je možný pouze po schodišti d) děti se před nástupem na laminátovou skluzavku nesmějí strkat a shazovat se navzájem dolů e) zákaz lezení po skluzavce proti směru jízdy (tj. od dojezdu k nástupu) f) děti jezdí na skluzavce jednotlivě, ve žlabu nesmí jezdit souběžně více dětí, g) max. hmotnost dítěte používajícího skluzavku viz bezpečnostní tabule h) během jízdy se zakazuje stoupat a chytat se okraje dráhy

i) děti nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré předměty (šperky, zipy, cvočky, patenty apod.) j) po dopadu do vody musí dítě ihned opustit dojezdový prostor k) místo dojezdu neslouží k plavání ani ke vstupu do skluzavky l) vodní skluzavku lze používat jen tehdy, je-li koryto ostřikováno vodou a je-li napuštěn dojezdový bazén m) děti smí jezdit pouze v sedě nebo v leže na zádech, nohama a rukama dopředu n) ve žlabu je zakázáno jezdit v kleče, ve stoje, nebo hlavou dolů o) ve žlabu je zakázáno se stavět, houpat a nahýbat se přes okraj žlabu p) na skluzavku je zakázáno vstupovat v obuvi, vstup je povolen pouze bosou nohou, q) ve žlabu je zakázáno klouzat se, nebo jinak se pohybovat bez dodávky vody r) osoby jezdí jednotlivě v závislosti na uvolněném prostoru dojezdu a pokynech plavčíka či dozorující osoby, s) je povolena pouze jízda jednoho uživatele v korytě v daný čas, to znamená, že následující uživatel může vstoupit na skluzavku až poté, co předcházející uživatel skluzavku a místo dopadu bezpečně opustil t) dbejte pokynů obsluhy a plavčíka u) věk a váha uživatelů skluzavky a polohy sjíždění viz bezpečnostní tabule malé skluzavky

1.4. Ve Sportovně-relaxačním centru je zakázáno

1. Zdržovat se v prostoru bez platné vstupenky nebo průkazky s výjimkou vstupní haly areálu.

2. Vcházet do prostoru šaten, sprch a bazénů ve venkovní obuvi. Zdržovat se u bazénu v oděvu ( s výjimkou do čistého trička a šortek oděného dozoru) a v saunách v plavkách.

3. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví s výjimkou dětí do 7 let a pedagogického doprovodu školních kolektivů žáků 1. stupně ZŠ a dětí mateřských škol či organizovaných kurzů pro danou věkovou kategorii. Vždy je nutné brát ohled na ostatní návštěvníky.

4. Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu.

5. Chovat se hlučně, házet míčem či jinými předměty, srážet jiné osoby do bazénů, běhat na mokré podlaze.

6. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti první pomoci.

7. V hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti používat potápěčskou výzbroj, s výjimkou předem domluvených hodin nácviku potápění pod dohledem způsobilé osoby.

8. Skákání do bazénu z obou podélných stran bazénů.

9. Vstupovat do bazénů bez předchozího umytí ve sprchách.

10. Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory areálu.

11. Koupání dětí v bazénech bez patřičných plavek či koupacích plenek.

12. Koupání ve spodním prádle a šortkách.

13. Přinášet jakékoliv skleněné a ostré předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.

14. Holit se a používat osobní elektrické spotřebiče v areálu.

15. Vodit do budovy Plaveckého areálu psy nebo jiná zvířata.

16. Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.

17. Svévolně přemisťovat zařízení a nábytek, manipulovat s provozně technickým zařízením.

18. Kouřit ve prostorách plaveckého areálu s výjimkou vyhrazených míst.

19. Konzumovat jídlo ve všech prostorách plaveckého areálu mimo určené prostory, kterými jsou prostor mokrého občerstvení, prostor vstupní haly a v případě tekutin prostor pro odpočinek v saunovém světě.

20. Vstupovat do areálu s jízdními koly a používat kolečkové brusle a koloběžky.

21. Znečišťovat prostor před budovou, ničit zeleň a pohybovat se v prostoru vysázené zeleně.

22. Vyžadovat od pracovníků Sportovně relaxačního centra služby odporující Návštěvnímu řádu nebo jejich pracovní náplni.

1.5. Saunový svět

1. Návštěvníci Saunového světa (dále jen saun) jsou povinni provést před vstupem do saun důkladnou očistu těla.

2. Prostory sauny jsou vyhrazeny jako smíšená intimní zóna společná pro dámy i pány, s výjimkou dnů určených provozovatelem pro stejná pohlaví.

3. Celý prostor je bez plavkový!

4. Každý návštěvník saun obdrží při po zaplacení vstupného rovněž čisté prostěradlo od obsluhy na recepci.

5. V ostatních částech saun je přípustné pobývat pouze v čistém prádle do saun (osuška, prostěradlo, župan).

6. Do saunových kabin je zakázáno vstupovat v pantoflích či jiné obuvi. Vstup v pantoflích či v jiné do vlhka určené obuvi je dovolen do parní kabiny.

7. Saunování je dovoleno dětem od 3 let věku, a to pouze za stálého dozoru rodiče nebo oprávněné osoby, a to s přiměřeným zkrácením pobytu v prohřívací části a za podmínky dodržení klidového režimu.

8. Děti mladší 3 let mají povolen vstup pouze do ochlazovacího bazénu, a to pouze v plavkách pro batolata, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou, a to za stálého dozoru rodiče nebo oprávněné osoby.

9. Dětem a mladistvým do výšky 150 cm je vstup do prostor sauny povolen jen za stálého doprovodu dospělého.

10. Základní prádlo do sauny (vždy 2 kusy saunového prádla, tj. prostěradlo pro pobyt v saunových kabinách – v ceně vstupného + osuška pro osušování – může být vlastní, avšak musí být vždy čistá, je však možné si ji na recepci vypůjčit za poplatek dle platného ceníku). Po ukončení návštěvy je nutno vrátit zapůjčené prádlo obsluze do sběrných boxů umístěného na recepci a předložit čip obsluze k odečtení označené zápůjčky.

11. Vstup do ochlazovacího bazénku z potírny je povolen jen po důkladném osprchování.

12. Vstup do jezírka v saunovém světě je zakázán.

13. Ve vybraných prostorách Saun probíhají saunové ceremoniály podle vyvěšeného rozvrhu. V případě, že probíhá ceremoniál, řiďte se pokyny saunaře a umožněte nerušený průběh procedury.

14. Do všech prostor sauny nemají přístup osoby vyjmenované již návštěvních řádech pro bazénovou část a dále zejména osoby zapáchající, osoby s nedostatečnými hygienickými návyky a takové osoby, které svou přítomností omezují nebo zásadně znepříjemňují nerušený pobyt ostatních návštěvníků. Osoby, které svým chováním obtěžují ostatní návštěvníky, ohrožují mravní výchovu mládeže, porušují zásady osobní hygieny, budou z prostor saun bez nároku na náhradu vykázány.

15. Je zakázáno vnášet do prohřívacích kabin saun, parní kabiny a relaxační zóny mobilní telefony, fotoaparáty i jiná audiovizuální a elektronická zařízení a pořizovat obrazové záznamy.

16. Masáže pomocí kartáče, ručních žínek, holení, stříhání a barvení vlasů je v prostorách saunového světa z hygienických důvodů zakázáno.

17. Saunu smí používat zásadně jen zdravé osoby a na vlastní nebezpečí. Osobám trpícím následujícími nemocemi je použití saun a jiných wellness zařízení saunové části zakázán:  závažná a rozsáhlá kožní onemocnění  septické infekce  akutní virové infekce (např. chřipka)  akutní zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů  akutní a nedoléčená tuberkulóza plic  zánětlivá srdeční onemocnění  akutní srdeční infarkt  poruchy krevního oběhu  záchvatová onemocnění, např. epilepsie  lidé v období prvních 3 měsíců záchvatu mrtvice  zánět žil  těžké poruchy vegetativního nervového systému doprovázené vysokou labilitou krevního oběhu  zánětlivá a pasivní kožní onemocnění a ekzémy

18. Vstup do saunovací kabiny je povolen pouze s prádlem do sauny (prostěradlo nebo velká osuška min 70 x 140 cm). Před použitím lehátka nebo lavice sauny (s dřevěnými lavicemi) je nutno rozložit pod sebe dostatečně velkou podložku (prostěradlo, velkou osušku). Podložku je nutno použít i pod nohy tak, aby pot nemohl znečistit lavice. Do parních kabin (s lavicemi obložené keramikou) je vstup bez prádla a před usazením se vždy omývá sedák oplachovou hadicí.

19. Polévání kamen v saunovací kabině provádí zásadně příslušný personál. Je zakázáno používat vlastní saunovací přísady. Podložky se nesmí odkládat v blízkosti kamen (nebezpečí požáru).

20. Návštěvníci sauny musí vzít na vědomí, že na různých místech saunovací kabiny je různá teplota. Je zakázáno dotýkat se teplovodných, zejména kovových a skleněných částí, jakož i výparníků páry.

21. Obzvláštní opatrnost se vyžaduje při vstupu na plochy v různých výškových úrovních, nejsou-li opatřeny zábradlím.

22. V případě nouze nebo akutního stavu (zdravotní obtíže, změna vědomí) ostatní zákazníci informují neprodleně obsluhu osobně nebo použitím nouzového tlačítka.

23. Před použitím lehátka nebo lavice v odpočinkovém prostoru saun je nutno rozložit pod sebe dostatečně velkou podložku (např. osušku, koupací plášť nebo prostěradlo).

24. Návštěvníci saun se musí ve všech prostorách chovat tak, aby neobtěžovali ostatní.

25. V odpočinkovém prostoru tiché odpočívárny musí návštěvníci sauny zachovávat klid.

26. Z ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům saun a v zájmu zabránění úrazům je skákání do ochlazovacího bazénku zakázáno.

27. Před použitím lehátek a lavic a před vstupem do bazénu je zakázáno používat jakékoli přípravky, které se vtírají do kůže, pokud nedošlo k omytí těchto přípravků před vstupem do bazénu.

28. Přizpůsobte rychlost a změny pohybu v mokrém provozu tak, aby nedošlo k uklouznutí, zejména ve sprchách, na schodištích, a ve venkovních prostorách v období mrazivého počasí.

29. Návštěvníci saunového světa mohou čerpat občerstvení v prostorách občerstvení, v jeho části přístupné z bazénu.

30. Občerstvení v podobě tekutin v příslušných nerozbitných obalech mohou odnášet i do odpočinkové části saunového světa.

31. Při přenosu občerstvení, jeho konzumaci apod. je nutné dbát opatrnosti při jeho rozlití, vysypání apod.

32. Vstup do prostoru občerstvení je z estetických a hygienických důvodů povolen jen v přiměřeném účelném oděvu (např. koupací plášť – župan, zahalení do prostěradla či osušky).

33. Případné znečištění podlahy, stolů apod je nutné okamžitě oznámit obsluze, aby proběhl neprodleně úklid.

1.6. Fitness

1. Zaplacení vstupného s vydáním čipu na šatní skříňku je možné na recepci Sportovně-relaxačního zařízení, kam se i při odchodu čip vrací.

2. Vstup do fitness je dovolen osobám ve věku od 15 let. Dětem do 10 let není vstup povolen, dětem ve věku od 10 do 14 let je vstup povolen pouze za aktivního dohledu rodiče nebo jeho zákonného zástupce. Odpovědnost za zdraví dítěte nese v plném rozsahu jeho rodič nebo zákonný zástupce.

3. Vstup do fitness je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi a ve vhodném, pro cvičení určeném, sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna fitness.

4. V celém prostoru fitness platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitness zakázán.

5. Při cvičení používejte ručník (vlastní či zapůjčený). Chráníte tím své zdraví, koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.

6. Činky, osy činek, kotouče a jiné vámi použité náčiní vracejte zpět do stojanů a na jejich místa.

7. Za neuschované a neuzamčené předměty, cenné předměty, hotovost a oděvy nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

8. Při opuštění fitness je nutné skříňku bezpodmínečně vyklidit. V opačném případě bude vyklizena naším personálem, náklady spojené s tímto úkonem nese její uživatel.

9. Cvičenci v prostorách fitness jsou povinni používat zařízení a cvičebních pomůcek tak, aby svým nevhodným výběrem neohrozili svůj zdravotní stav ani zdraví jiných cvičenců.

10. Pro potřeby první pomoci se obraťte na recepci Sportovně relaxačního zařízení.

11. V prostoru fitness dodržujte pořádek a cvičební pomůcky ukládejte vždy na původní místo.

1.7. Všeobecná ustanovení

1. Používání všech zařízení Sportovně relaxačního centra bez přítomnosti odpovědných pracovníků není z bezpečnostních důvodů přípustné.

2. Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, jestliže byly odloženy na místě určené provozovatelem. Peníze, cennosti a šperky apod. je nutno uložit do bezpečnostní schránky u pokladny. Předměty nalezené v prostorách plaveckého areálu odevzdá nálezce plavčíkovi nebo v pokladně.

3. Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory areálu zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě nebo do přepadových kanálů bazénu, odhazováním žvýkaček a odpadků, a používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa.

4. Konzumace potravin, nápojů a kouření je povoleno pouze ve vymezených prostorách zařízení.

5. Bez povolení provozovatele je zakázáno v prostorách zařízení vykonávat prezentaci a prodej výrobků a služeb, rozdávat nebo prodávat tiskoviny a reklamních letáky.

6. Vstup je povolen návštěvníkům pouze v případě, že využijí nabízených služeb areálu, tj. bazén, sauna, bistro.

7. Z prostor zařízení bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

8. Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci zařízení nebo přímo u vedení provozovatele.

9. Za věci odložené v uzamčených šatních skřínkách provozovatel neručí. Cennější předměty do šatních skříněk nepatří a mají být ukládány na místo k tomu určené. Předměty nalezené v areálu mají povinnost odevzdat na recepci, kde budou zapsány do knihy Ztrát a nálezů.

10. Rozvrh provozní doby pro veřejnost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na recepci, programových plakátech, na informační tabuli u vchodu a na webových stránkách zařízení.

11. Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení plaveckého areálu tak, aby nedocházelo k poškození nebo rozkrádání majetku.

12. Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.

13. V případě zásahu vyšší moci (např. výpadek el. proudu) nemají návštěvníci nárok na vrácení vstupného

14. ČIP = elektronická vstupenka / Čip (čipové hodinky) je vstupní a uzamykací médium, které jako výpůjčku obdrží každý platící návštěvník proti zaplacení vstupného. Při odchodu je návštěvník povinen zapůjčený čip vrátit, pokud se nejedná o abonentský čip. V případě nevrácení čipu provozovatel uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši

500,- Kč. Tato částka bude návštěvníkovi vrácena zpět, bude-li čip nalezen do 14 dnů od zjištění ztráty. Vrácená částka bude snížena o vyúčtování debetu za přečerpané služby. Pokud návštěvník čip ztratí, požádá o vydání obsahu skříňky na recepci. V případě, že se návštěvník nemůže prokázat průkazem totožnosti, bude mu obsah skříňky vydán za asistence Policie ČR.

15. VÝPŮJČNÍ PRÁDLO Prádlo je možné vypůjčit za poplatek podle platného ceníku. Při odchodu je návštěvník povinen vypůjčené prádlo vrátit. V případě nevrácení prádla provozovatel uplatňuje nárok na uhrazení poplatku ve výši podle sazebníku zařízení, který je k dispozici v recepci.

16. V naléhavých případech – personál zařízení zajistí odbornou pomoc. Místní linka:  Záchranná služba  Policie  Hasiči  Městská policie 156

17. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Sportovně- relaxačního zařízení a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

návštěvní_a_provozní_řád

© Copyright 2019 Sportovní zařízení prachatice

Vytvořili v: